OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Společnost Annabis, s.r.o., IČO 28627164, se sídlem Šlechtitelů 21, Olomouc 779 00 (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím, členem klubu Annabis (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom Vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které bude v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost Vašich osobních údajů je naše priorita a zároveň chceme, abyste mohli i nadále využívat všechny výhody, slevy a akční nabídky klubu Annabis bez jakýchkoliv omezení. Zároveň chceme zdůrazni, že i před novými pravidly jsme se řídili legislativou o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

  1. a) Indentifikační údaje, zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno, heslo.
  2. b) Kontaktní údaje, osobní údaje jako e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa
  3. c) Vaše nastavení, to jsou údaje o Vašem účtu, členství v klubu Annabis, nastavení Newsletterů
  4. d) Údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou údaje o zboží, které jste si objednali, způsob doručení a platby, včetně čísla Vašeho platebního účtu, údaje o reklamacích.
  5. e) Údaje o Vašem chování na webu, zejména zboží, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje ze souborů cookies.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Pro vyřízení Vašich objednávek na na našem e-shopu a přípravu nabídek v souvislosti s Vašeho členstvím v klubu Annabis zpracováváme osobní údaje v různém rozsahu bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu. Nicméně máte právo zasílání odmítnout.

Pokud se u nás zaregistrujete

Pokud se stanete členem klubu Annabis, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o Vašich objednávkách, vašem nastavení, údaje o Vašem chování na webu a chování při čtení zpráv na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které Vám zobrazíme na webu. Stejným způsobem můžeme přizpůsobit nabídky a reklamy, které Vám zasíláme (viz část Zasílání nabídek). Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro Vás, členy klubu Annabis.

Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme odvozené údaje z Vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás vytvoříte objednávkou, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení zpráv. K tomu můžeme použít rovněž údaje o vašem chování na webu, které jsme oprávněně získali před tím, než jste vytvořili objednávku, nebo se zaregistrovali a můžeme pro něj sbírat údaje o Vašem chování na webu, i když se nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí cookies nebo obdobné technologie). Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Zasílání nabídek

Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, můžeme Vaše kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem nebo jinými elektronickými prostředky. Tyto nabídky se budou týkat pouze našich produktů. Vždy budete mít možnost se z těchto nabídek odhlásit.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží, vytváření a používání účtu, jakož i údaje o vašich objednávkách, Vašem webovém profilu, pohybu na webu či čtení newsletterů, jsou na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) zpracovávány za účelem vytvoření nejvhodnějších zpráv o slevových akcích či jiných nabídkách, zprávách a reklamách, které Vám jako členům klubu Annabis zasíláme či které se vám zobrazují na www.annabis.cz

Kontaktní údaje pro tento účel dále doplňujeme o údaje o zboží, které si u nás vytvoříte objednávkou. Použít můžeme rovněž údaje o Vašem pohybu na webu, které jsme od vás obdrželi před tím, než jste vytvořili objednávku, nebo se zaregistrovali, a sbírat můžeme také údaje o Vašem pohybu na webu, i když se přes svůj klubový profil nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí cookies nebo obdobné technologie).

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou zde popsány. Takovými zpracovateli jsou: poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory; provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás; poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním zásilek (objednávek), včetně zejména jejich doručovatelů.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vy v rámci objednávání zboží, vytváření a používání účtu. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv.

Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části C. „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“ můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání nebudeme uskutečňovat.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mail: info@annabis.cz, Společnost Annabis, s.r.o., IČO 28627164, se sídlem Šlechtitelů 21, Olomouc 779 00. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od podání žádosti. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.