Pravidla a podmínky soutěže na facebookových stránkách Annabis Česká republika

Základní údaje

1.Organizátor soutěže

1.1 Organizátorem soutěže je Annabis s.r.o. se sídlem na adrese: Šlechtitelů 21, Olomouc, IČ: 28627164 dále jen “organizátor”).

1.2 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli sociální sítě Facebook nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv provozovateli sociální sítě Facebook.

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Termín konání soutěže je vždy od data zveřejnění do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl příspěvek publikován (dále jen “doba konání soutěže”)

2.2 Soutěž probíhá na území České republiky.

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku.

3.2 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.3 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a fyzické osoby spolupracující na organizaci soutěže.

3.4 Do soutěže budou zařazeni a vyhrát mohou pouze ti účastníci soutěže, kteří splní všechny stanovené podmínky. Organizátor si vyhrazuje právo dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.5 Účast v soutěži je dobrovolná.

3.6 Organizátor soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže.

4. Princip soutěže a pravidla soutěže

4.1 Do soutěže se účastník zapojí přidáním odpovědi na soutěžní otázku, která je uvedena u soutěžního příspěvku.

4.2 Výhrou v soutěži je produkt uvedený v příspěvku soutěže.

5. Vyhodnocení soutěže a předání výhry

5.1 Po ukončení soutěže vylosuje organizátor 3 výherce, jehož jméno bude zveřejněno v komentáři soutěžního příspěvku do 5 dnů po skončení soutěže. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména v rámci vyhlášení výsledků soutěže na facebookové stránce https://www.facebook.com/annabis.cz/. Výherce bude při vyhlášení vyzván ke kontaktování organizátora ohledně doručení výhry. Pokud se výherce s organizátorem nezkontaktuje do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, nárok na výhru zaniká.

5.2 Výhra bude odeslána poštou na adresu výherce.

5.3 V případě, že se výhercem stane:
a) osoba vyloučená,
b) osoba u které bylo zjištěno, že nemá podle pravidel nárok na výhru,
c) osoba, která výhru odmítne,
d) osoba, které není možné výhru doručit,
organizátor si vyhrazuje právo vylosovat jiného soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v soutěži.

5.4 Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.

5.5 Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou organizátorem využity výhradně pro účely doručení výhry a uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení soutěže.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být organizátorem ze soutěže vyloučen.

7.2 Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.

7.3 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže. Stejně tak si organizátor vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit bez udání důvodu.

7.4 Výsledky soutěže jsou konečné. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

7.5 Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti.

7.6 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Olomouci  dne 15.7.2020